PRIVACY POLICY

În baza art. 13 par. 1 și 2 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecția datelor) (JO UE L 119, p. 1) (în continuare: GDPR), vă informăm că:

1. 1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezenta politică de confidenţialitate a Magazinului Online (în continuare: „Politica”) are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu reprezintă o sursă de obligaţii pentru Beneficiarii sau Clienţii Magazinului Online.

1.2. Proprietarul magazinului și Administratorul de date personale colectate prin intermediul Magazinului pe Internet este compania Ethics Streetwear S.R.L cu sediul în România, adresa de corespondență: Str. Foişorului nr. 17, bl. F10C, sc. 2, et. 7, ap. 68, CUI 39275236J40 / 5970 / 2018, adresa de e-mail: contact@ethicswear.com – denumită în continuare “Administrator” şi fiind în acelaşi timp Furnizorul de servicii al Magazinului online şi Vânzător. Datele de contact pentru clienții din România sunt adresa de e-mail: contact@ethicswear.com

1.3. Datele personale ale Clientului sunt prelucrate în conformitate cu Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice și Legea 356/2002 privind comerțul electronic; (în continuare: „Date personale”);

1.4. Administratorul manifestă atenţie deosebită pentru a proteja interesele persoanei vizate şi asigură în mod special că datele colectate de el sunt prelucrate în conformitate cu legea; colectate în scopuri specificate, legale şi nu sunt supuse prelucrării ulterioare, incompatibilă cu aceste scopuri; în esenţă corecte şi adecvate cu scopurile pentru care sunt prelucrate și stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate, nu mai mult decât este necesar pentru a atinge scopul prelucrării.

1.5. Orice cuvinte, fraze și acronime apărute pe această pagină şi care încep cu majusculă (ex: Vânzător, Magazin Online, Serviciu Electronic) trebuie înţelese conform definiţiilor din Regulamentul Magazinului Online disponibil pe paginile Magazinului Online Ethicswear.com

2. SCOPUL, DOMENIUL DE COLECTARE A DATELOR ȘI DESTINATARII DATELOR

2.1. Orice scop, domeniu precum şi destinatarii datelor prelucrate de Administrator rezultă ca urmare a acțiunilor întreprinse de către Client în Magazinul Online. De exemplu, în cazul în care Clientul în timp ce plasează Comanda alege ridicarea personală în locul expedierii prin curier, atunci Datele lui Personale vor fi prelucrate în scopul încheierii şi realizării Contractului de Vânzare, dar nu vor fi puse la dispoziția operatorului de transport din subordinea Administratorului. Furnizarea de date personale de către dvs. este o obligație care rezultă din executarea contractului înainte de încheierea acestuia (art. 6 alin.1 lit. f, din GDPR).

2.2. Scopurile posibile de colectare a datelor personale ale Clienților de către Administrator:
a. încheierea şi realizarea Contractului de Vânzare sau a Contractului de Prestare a Serviciilor (de ex. Contul)
b. marketing direct al produselor proprii sau a serviciilor Administratorului.

2.3. În celelalte (alte) scopuri, Datele Personale ale Clientului pot fi prelucrate în baza acordurilor exprimate în mod liber și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2.4. Posibili destinatari de date personale ale Clienţilor:
a. în cazul Clientului care beneficiază, în Magazinul Online, de modalitatea de livrare prin expediere poştală sau expediere prin curier, Administratorul pune Datele colectate ale Clientului, la dispoziția transportatorului sau a intermediarului ales, care realizează expedierea la solicitarea Administratorului;
b. în cazul Clientului care prin intermediul Magazinului Online utilizează plata electronică sau plata cu cardul, Administratorul pune la dispoziție Datele Personale colectate ale Clientului entității desemnate să opereze plăţile de mai sus în Magazinul Online.

2.5. Administratorul poate procesa următoarele Date Personale ale Clienţilor care utilizează Magazinul Online: numele şi prenumele; adresa de e-mail; numărul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, numărul, numărul locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de domiciliu / de serviciu / adresa sediului (dacă este alta decât adresa de livrare), nr de cont bancar. În cazul Beneficiarilor sau Clienţilor non-consumatori Administratorul poate procesa suplimentar denumirea firmei şi codul de identificare fiscală (CIF) al Clientului.

2.6. Furnizarea Datelor Personale de către Client este voluntară, dar necesară pentru încheierea și realizarea Contractului de Vânzare, de asemenea pentru decontarea acestuia.

2.7. Furnizarea datelor cu caracter personal poate fi indispensabilă pentru încheierea și realizarea Contractului de Prestări Servicii. Orice domeniu de aplicare a datelor necesare pentru încheierea unui acord este indicat anterior pe site-ul Magazinul Online şi în Regulamentul Magazinului Online.

2.8. La baza prelucrării Datelor Personale ale Clientului stă necesitatea realizării contractului, a cărui parte este, sau luarea de măsuri la cererea acestuia, înainte de încheierea acordului. În cazul prelucrării datelor în scop de marketing direct al produselor proprii sau serviciilor Administratorului, baza unei astfel de prelucrări o constituie îndeplinirea scopurilor justificate legal de către Administrator (în conformitate cu Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice – se consideră scopuri justificate legal, în special marketingul direct al produselor proprii sau serviciilor Administratorului).

3. DREPTUL VERIFICĂRII, ACCESULUI LA CONŢINUTUL PROPRIILOR DATE PERSONALE ŞI CORECTAREA ACESTORA

3.1. Clientul are dreptul accesului la conţinutul datelor sale şi posibilitatea corectării/ştergerii acestora.

3.2. Fiecare persoană are dreptul de a se folosi de prevederile Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în special dreptul de a avea acces la propriile Date Personale, dreptul de a solicita actualizarea acestora, corectarea și ștergerea, de asemenea dreptul de a nu fi de acord cu cazurile menționate de această lege.

4. INFORMAȚII COMERCIALE

4.1. Administratorul deține posibilitatea tehnică de a comunica cu Clientul la distanță (de ex. mesaj e-mail).

4.2. Informațiile comerciale legate de activitatea comercială prestată de Administrator sau a entităților cu care acesta colaborează pot fi trimise exclusiv corespunzător cu acordul oferit de Client, în conformitate cu Legea 356/2002 privind comerțul electronic.

4.3. În cazul în care Clientul și-a dat acordul, Datele Personale pot fi prelucrate și în scopuri de marketing de produse sau servicii, ale entităților cu care colaborează Administratorul.

5. CONTACTUL CU ADMINISTRATORUL

5.1. În orice moment Clientul are posibilitatea de a contacta direct Administratorul prin trimiterea unui mesaj adecvat în scris sau prin intermediul poștei electronice pe adresa Administratorului, menționată la începutul Politicii.

5.2. Administratorul stochează corespondența cu Clientul în scopuri statistice, precum și în scopul unei reacții cât mai rapide și cât mai bune la solicitările apărute, de asemenea pentru soluționarea unor reclamații și pentru luarea de măsuri în baza unor eventuale solicitări cu privire la intervenții administrative în Contul indicat.

5.3. În cazul în care Clientul ne contactează pentru a realiza diferite aspecte (de ex. pentru a depune o reclamație) prin intermediul formularului, Administratorul se poate adresa către Client cu solicitarea de transmitere a datelor, inclusiv a celor personale, de ex. prenume, nume, adresă e-mail, etc, în scopul confirmării identității Clientului și permiterii contactului ulterior în cazul respectiv. Cele de mai sus au legătură cu aceleași date, inclusiv cele personale, care anterior au fost transmise de către Client și pentru care Clientul și-a dat acordul de a fi prelucrate. Transmiterea acestor date nu este obligatorie, dar poate fi indispensabilă pentru realizarea aspectelor sau primirea informațiilor interesate de Client. Datele dvs. personale vor fi păstrate timp de 5 ani de la data prestării serviciului.

5.4. Datele dvs. vor fi procesate în mod automat (inclusiv sub formă de profilare), dar nu vor produce efecte juridice pentru dvs. sau nu vă vor afecta în mod semnificativ situația. Profilarea datelor cu caracter personal implică prelucrarea datelor dvs., utilizând aceste informaţii pentru a evalua anumite informaţii despre dvs., în special, analize sau previziuni ale preferințelor și intereselor personale.

5.5. Datele dvs. personale vor fi transferate în afara Spațiului Economic European către Google LLC pe baza unor garanții juridice adecvate, care sunt clauze standard de protecție a datelor cu caracter personal, aprobate de Comisia Europeană.

6. ELEMENTE DE PROTECȚIE

6.1. Administratorul utilizează măsuri tehnice și organizatorice care asigură protecția Datelor Personale prelucrate, potrivit riscurilor şi categoriilor de date protejate, în special, protejează datelor împotriva accesării lor de către persoanele neautorizate, preluării lor de către persoane neautorizate, prelucrării lor cu încălcarea reglementărilor în vigoare precum şi împotriva modificării, pierderii, deteriorării sau distrugerii acestor date.

6.2. Administratorul pune la dispoziție corespunzător următoarele măsuri tehnice de prevenire a achiziționării și modificării de către persoane neautorizate a Datelor Personale transmise pe cale electronică:
a. Asigurarea bazei de date împotriva accesului neautorizat.
b. Certificat SSL pe paginile Magazinului Online unde sunt înscrise datele Clienţilor.
c. Criptarea datelor folosite pentru autentificarea Clientului.
d. Accesul la Cont doar după introducerea login-ului şi a parolei – date individuale.

6. DREPTURILE PERSOANEI LA CARE SE REFERĂ DATELE

6.1. Pe baza GDPR, aveți dreptul:
– să solicitați acces la datele dvs. personale
– să solicitați corectarea datelor dvs. personale
– să solicitați eliminarea/ştergerea datelor dvs. personale
– să solicitați limitarea prelucrării datelor cu caracter personal
– să înaintați obiecții cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal să cereți transferul datelor cu caracter personal
Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale. Retragerea consimțământului dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului dvs. înainte de retragerea acestuia.
Aveți dreptul să depuneți o plângere la organismul de supraveghere, adică la Inspectorul General pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

7. DISPOZIȚII FINALE

7.1. Magazinul online poate conține link-uri către alte site-uri. Administratorul recomandă ca, după trecerea la o altă pagină, să fie citite şi înţelese normele respectivei politici de confidențialitate. Prezenta politică de confidenţialitate este valabilă doar pentru acest Magazin Online.

7.2. In viitor Administratorul își rezervă dreptul de a modifica Politica – acest fapt se poate întâmpla în special din cauza următoarelor motive importante:
a. modificarea legislației în vigoare, în special în ceea ce privește protecția Datelor Personale, legea telecomunicațiilor, serviciilor prestate pe cale electronică și reglementările drepturilor consumatorului, care influențează drepturile și obligațiile noastre sau drepturile și obligațiile Clientului;
b. dezvoltarea funcționalității sau a Serviciilor Electronice dictate de dezvoltarea tehnologiei de internet, inclusiv utilizarea/implementarea de noi soluții tehnologice sau tehnice, care influențează domeniul Politicii.

7.3. De fiecare dată, Administratorul va posta în cadrul paginii Magazinului Online informații cu privire la modificările din Politică. O dată cu fiecare modificare, noua versiune a Politicii va fi afișată cu o nouă dată.

7.4. În cazul unor dubii sau contradicții între Politică și acordurile oferite de Client, indiferent de prevederile Politicii, mereu la baza luării și stabilirii de măsuri de către noi, vor fi acordurile voluntare oferite de Client sau prevederile legale. În același timp, prezentul document are caracter general, exclusiv informativ (nu este contract și nici regulament).

7.5. Prezenta versiune a Politicii este valabilă începând cu data de 01.06.2019.